ODSNové jízdní řády ve veřejné dopravě jako součást rodícího se integrovaného dopravního systému Pardubického kraje vstoupily v platnost úderem neděle 11. prosince 2011.

Že to byl úder tvrdý, leckdy podpásový, o tom se mohli přesvědčit na vlastní kůži mnozí cestující.

O nových jízdních řádech bylo napsáno nespočet příspěvků, bohužel v naprosté většině negativních.

Čemu přiřknout zvýšený zájem o toto téma, nebude tak těžké rozluštit.

V podstatě je možné autory článků rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou bezesporu všudy přítomní politici, kteří registrují blížící se volby do krajských lavic jako příležitost vyniknout, a tou druhou jsou pak ti skuteční, živí uživatelé veřejné dopravy, kterým se těmito novotami zkomplikoval denní režim.

Jako starosta města, krajský zastupitel a předseda výboru pro dopravu a dopravní obslužnost bezesporu a automaticky spadám do té první jmenované skupiny.

Jenže mne starosti a trápení lidí nenechávají klidným a myslím si, že starosta by se měl starat zejména o starosti většiny. Z vlastní zkušenosti vím, že nespokojení lidé nepůjdou za panem náměstkem hejtmanem Janem Tichým, půjdou spílat svému starostovi.

Úvodem je nutné říci, že samotná myšlenka optimalizace veřejné dopravy v kraji, která byla představena členům dopravního výboru, je velmi spotřebná a její koncept se jevil pozitivně a optimisticky.

Sami všichni dobře víme, že je nutné se občas obrátit, ohlédnout se za sebe a provést jakousi revizi učiněných kroků a získat tak zpětnou vazbu dosažených výsledků.

Cílem optimalizace byla po více jak deseti letech revize vytíženosti dopravních linek jak vlakové, tak i autobusové dopravy. Dále pak logické vytvoření páteřní vlakové dopravy a na ní navazující síť autobusových spojů. Zkvalitnění přepravních možností pro školní, studující mládež, dojíždějící pracující a v neposlední řadě kvalitnější dopravní obslužnost z důvodu pobídky v oblasti cestovního ruchu, kde Pardubickému kraji patří stále poslední příčky, co se návštěvnosti týče.

Jelikož peníze hrají velmi významný podíl i v optimalizaci veřejné dopravy, mělo být dosaženo lepší a kvalitnější dopravy bez nároku na vyšší plnění v rámci výdajů rozpočtu kraje.

Není zde nic, s čím by se nedalo souhlasit.

Byli jsme ujištěni, že všechny připomínky budou řádně projednány a nedojde k dopravní diskriminaci žádné lokality v našem kraji.

Je pravdou, že náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice pan Jan Tichý objížděl jednotlivé regiony a projednával s nimi změny jízdních řádů, to se popřít nedá. Ostatně, on s touto myšlenkou přišel a nese za ni plnou zodpovědnost.

Zásadní pochybení vidím především v rozložení investic a v celkovém podílu zájmu a důležitosti, který kraj a jím vybraná firma připsaly železniční dopravě.

Nerozumím tomu, proč byl kladen tak velký důraz a použity tak vysoké finanční prostředky na nové polepy regionálních vlaků a s tím i spojenou soutěžní anketu, která byla ?v rámci úspor? vytištěna v nepřeberném množství v nejlepší kvalitě.

Ve výsledku ovšem zůstávaly na nádražích boxy s anketními lístky téměř plné.

Jsem přesvědčen, že by pro veřejnost bylo prospěšnější seznámit občany a cestující s plánovanými novými jízdními řády s předstihem a reagovat na jejich připomínky ještě před finální realizací.

Neměla proběhnout pouze jednání se zástupci samospráv, měla být vedena každodenní komunikace s cestujícími občany.

Bylo žádoucí provést dotazy směrem k základním a středním školám, odborným učilištím a také významným regionálním zaměstnavatelům, jaké jsou jejich potřeby na dopravní obslužnost.

Chybou bylo sledovat jen a pouze stav obsazenosti spojů, který platil do 10. prosince roku 2011.

Prostě měli všichni odpovědní vzít rozum do hrsti, sestoupit z modelových teoretických výšin svého křesla na zem, mezi normální lidi.

Chtělo to jen se oprostit od nabubřelosti a vnímat život takový, jaký je.

Vždyť v době, informačních technologií není problém sledovat v podstatě stále se opakující cestovní proudy a z toho modelově navrhnout optimální vazby a tím i uspokojit potřeby.

Možná, kdyby došlo k využití finančních prostředků na anketu ke stavu komunikací v kraji s cílem vzít si miliardový úvěr právě na detailnější průzkum potřeb občanů v oblasti veřejné dopravy, mohlo by se hovořit o efektivnějším způsobu ankety a efektivnějším využití financí Pardubického kraje.

Ostatně u té ?úvěrové ankety? se dalo s jistotou předpokládat, že veřejnost bude se současným stavem silnic nespokojená.

Každý dobrý hospodář by ale měl stav svého nebo svěřeného majetku znát a vědět, jak s disponibilními veřejnými zdroji tento stav napravit.

Ptát se veřejnosti lze pak považovat za alibismus, nepředpokládám neschopnost.

Čínské přísloví praví: ?Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda.?

Já připojuji: ?Lijme ji tedy s rozumem!?, možná ještě dodatek: ?Horká voda by měla zahřát, nikoliv opařit.? A cestující si jako opaření připadali, víte, pane náměstku Tichý?

Petr Tupec
krajský zastupitel, starosta Horního Jelení, ODS