Vážení občané Lanškrouna,

dovolte nám, abychom Vám představili náš volební program, který jsme sestavili na základě nesčetných rozhovorů a diskuzí s Vámi, občany našeho krásného města. Jsme ochotni pracovat pro naše město a věnovat jeho rozvoji svůj čas i energii. Máme dostatek zkušeností s řízením města i dostatek znalostí ze svých profesí.
Máme za to, že jsme vytvořili dobrý a odpovědný program, který Vám nyní předkládáme.
Výrazněji podpoříme výstavbu rodinných i bytových domů. Zajistíme kvalitní koupání v podobě přírodního biotopového koupaliště v lokalitě Dlouhého rybníka. Budeme intenzivněji pokračovat v opravách místních komunikací. Chceme, aby byl vždy a včas zajištěn pořádek a úklid ve městě, aniž by občané byli nuceni na nedostatky upozorňovat. Vrátíme se k hospodaření v městských lesích, které bylo šetrné i ekonomicky výhodné. Budeme hospodařit rozvážně a zodpovědně s ohledem na finanční zdraví města. Současně budeme hledat cesty k úspoře energií při provozu městských budov a veřejného osvětlení.
Samozřejmě myslíme i na seniory, péči o ně a nutnost rozšíření kapacity domova. Nadále budeme podporovat školství a kulturu i podnikání, chceme řešit nedostatek restauračních zařízení. Budeme naslouchat požadavkům sportovců. Zajistíme bezpečí občanů a jejich majetku.

ODS – pravé řešení pro Vás!

Kandidáti ODS Lanškroun



Pozemky a bytová výstavba

Zajistíme pozemky pro výstavbu rodinných domů včetně jejich zasíťování. Není naším záměrem, aby se cena pozemků v dražbě zvyšovala, vrátíme se k osvědčenému systému přidělování formou losování. Při prodeji zvýhodníme občany města.
Rozumným způsobem podpoříme také výstavbu bytových domů.

Místní komunikace a chodníky

Chceme důrazněji pokračovat v opravách místních komunikací. Budeme napomáhat tomu, aby naše město bylo bezbariérové. Realizované úpravy musí být především logické a funkční.

Restaurace

Zásadním způsobem chceme podpořit fungování restauračních zařízeních v objektech vlastněných městem, především restauraci na koupališti. Prověříme možnost zřízení restaurace v kulturním domě.

Domov pro seniory

Kapacita domova již není dostatečná. Budeme hledat cesty ke zvýšení kapacity. Rozšíříme sociální služby domácí péče.

Dopravní bezpečnost

Chceme v maximální možné míře přispět k realizaci kruhového objezdu na křižovatce ulic Lidická a Komenského.
Podporujeme záměr urychleně vybudovat obchvat města, s Pardubickým krajem budeme jednat o nutných propojkách.

Technické služby

Zajistíme, aby celé město bylo vždy uklizené a upravené ve všech ročních obdobích a včas.
Chceme prosadit rozumnou odpadovou politiku bez neúměrného obtěžování občanů a neodůvodněného navyšování plateb za odpady. Nebudeme odkládat definitivní rozhodnutí o osudu městské skládky odpadů.

Sport a volný čas

Pro sportovce i žáky škol vybudujeme chybějící zázemí u atletického stadionu. Zvážíme možnosti dalšího rozšíření šaten pro hokejisty.
Zrealizujeme přírodní biotopové koupaliště v lokalitě Dlouhého rybníka, jehož projekt jsme představili již před čtyřmi lety.
Budeme ve větší míře pečovat o stávající sportoviště a místa pro volnočasové aktivity.
Při přípravě nových sportovišť vezmeme v úvahu mimo jiné dostupnost pro školy.

Kultura

Budeme pokračovat v nastavené koncepci podpory kultury s výjimkou adventních trhů, které hodláme vrátit do podoby, jež se osvědčila v minulosti a která byla přiměřená městu naší velikosti.
Budeme se vážně zabývat kulturním domem a řešit četná úskalí jeho provozu.
Zachováme tradiční sál zámku pro akce komorního charakteru.

Školství

Ve větší míře budeme podporovat spolupráci mezi místními firmami a školami. Chceme tak zajistit dostatek kvalifikovaných odborníků pro náš region.

Cestovní ruch

Chceme zvýšit zájem turistů i investorů o náš region. Zlepšíme propagaci města a jeho okolí, která není v tuto chvíli dostatečná.
Budeme v maximálně možné míře podporovat cyklodopravu ve městě a jeho okolí.

Životní prostředí / udržitelný rozvoj

Budeme hledat cesty k úspoře energií v městských budovách.
Zmodernizujeme dosluhující veřejné osvětlení na kvalitní a úspornější.
Chceme město, kde bude více zeleně, více vodních prvků, více zastíněných míst. Budeme klást větší důraz na kvalitu zeleně, která je vysazována, i na její následnou údržbu.
V rámci Lanškrounska budeme podporovat realizaci protipovodňových opatření, abychom ochránili majetek občanů před povodněmi a zemědělskou půdu před erozí.

Městské lesy

Hospodaření v městských lesích bylo v posledních letech ztrátové. Zajistíme, aby bylo opět rentabilní a aby se v nich hospodařilo přírodě blízkým způsobem s důrazem na zachování rekreačního rázu okolí rybníků. Nedopustíme další plundrování městských lesů, které považujeme za rodinné stříbro.

Informovanost

Zajistíme, aby městské noviny měly aktuální a především vyvážený obsah.
Chceme aplikovat metody těsnější spolupráce samosprávy a občanů města. Ve věcech dotýkajících se zásadním způsobem života běžných občanů chceme pořádat veřejná slyšení nebo ankety.

Strategické dokumenty města

Považujeme za nutné aktualizovat důležité strategické dokumenty města jako je např. Strategický plán rozvoje města. Stávající dokumenty obsahují nepřesnosti a byly schvalovány pouze formálně bez revidování obsahu.