Archive for Září, 2022

Pokud jste neměli možnost sledovat předvolební reportáže na OIK TV, můžete si odpovědi našich kandidátů vyslechnout zde.

1) Máte tip jak udržet mladé lidi a mladé rodiny s dětmi ve městě?

2) Jste spokojeni se sportovním zázemím obyvatel města, jak byste případně tuto oblast řešili?

3) Které části města by podle Vás vyžadovaly okamžitou rekonstrukci?

4) Jaká je Vaše základní vize, se kterou jdete do voleb?

Narodil jsem se v Lanškrouně, absolvoval zde gymnázium a následně vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě v Brně.
V Lanškrouně jsem zůstal a pracuji zde jako programátor. Zároveň se mnoho let věnuji externí výuce na Masarykově univerzitě v oblasti kódování a kryptografie.

Městu Lanškroun se věnuji od roku 2010, kdy jsem byl členem kontrolního výboru, od roku 2014 pak (s několika přestávkami) zastupitelem a členem finančního výboru. Působil jsem i v Radě města.

Řízení a výsledky dosavadního vedení města nejsou tak dokonalé, jak je všude prezentováno. Velké investice byly sice realizovány, ale bohužel na jejich podobě nebyla shoda ani u zastupitelů, ale hlavně ani u budoucích uživatelů. Řešení byla prosazena silou, často za cenu mnohem vyšších nákladů, ale především bez ohledu na perspektivu do budoucna.

V tomto ohledu musí nastupující vedení města změnit svůj přístup a snažit se najít v zásadních otázkách co nejširší shodu.
Jako lídr ODS můžu garantovat, že naši budoucí zastupitelé pro to udělají maximum!

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Pracuji již čtvrt století v nástrojářské firmě, momentálně jako referent obchodu. Jsem signatářem Milionu chvilek pro demokracii, cykloturista a někdy slon v porcelánu. Mou ambicí, se kterou jdu do voleb, je jako u většiny ostatních snaha zlepšit život v našem městě.

  Město prošlo rozvojem, který je vidět na každém kroku, přesto ho čekají další výzvy, které bychom rádi řešili u „kulatého stolu „. Diskuze totiž v minulosti vázla a důležité kroky byly odhlasovány politickou silou bez ohledu na věcné připomínky opozice či veřejnosti. Důraz kladu na rozpočtovou zodpovědnost. Po drahých investicích, jako byly kulturní dům (dodnes veřejnost neví, kolik vlastně stál) a poliklinika, jejichž realizace nás mohla a měla stát daleko méně peněz, bychom měli další takové kroky uvážlivě posuzovat. Těžká energetická doba, která nás čeká, zdůrazní zodpovědné hospodaření před líbivými gesty. Pokud by se naše město mělo zadlužovat se stejnou nezodpovědností, jako Babiš zadlužoval náš stát, doplatíme na to všichni. Vidím to jako člověk z průmyslu, kde nic není zadarmo.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • V Lanškrouně žiji od narození. Už sedmnáct let úspěšně vedu a rozvíjím rodinnou tiskárnu TG TISK. Svůj čas dělím v zásadě mezi práci a mou rodinu.
  Jsem ale připraven část svého času věnovat i našemu městu a podílet se na jeho budoucím rozvoji.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Přijďte na setkání s našimi kandidáty a seznamte se s volebním programem ODS Lanškroun.

  Ve čtvrtek 22. 9. od 14 hodin na náměstí J. M. Marků u kašny před gymnáziem.

  Nabídneme Vám i něco dobrého na zahřátí. My negrilujeme, my naléváme!

  Ředitelka dětského domova, členka Lanškrounského smíšeného sboru.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Náš volební program

  Vážení občané Lanškrouna,

  dovolte nám, abychom Vám představili náš volební program, který jsme sestavili na základě nesčetných rozhovorů a diskuzí s Vámi, občany našeho krásného města. Jsme ochotni pracovat pro naše město a věnovat jeho rozvoji svůj čas i energii. Máme dostatek zkušeností s řízením města i dostatek znalostí ze svých profesí.
  Máme za to, že jsme vytvořili dobrý a odpovědný program, který Vám nyní předkládáme.
  Výrazněji podpoříme výstavbu rodinných i bytových domů. Zajistíme kvalitní koupání v podobě přírodního biotopového koupaliště v lokalitě Dlouhého rybníka. Budeme intenzivněji pokračovat v opravách místních komunikací. Chceme, aby byl vždy a včas zajištěn pořádek a úklid ve městě, aniž by občané byli nuceni na nedostatky upozorňovat. Vrátíme se k hospodaření v městských lesích, které bylo šetrné i ekonomicky výhodné. Budeme hospodařit rozvážně a zodpovědně s ohledem na finanční zdraví města. Současně budeme hledat cesty k úspoře energií při provozu městských budov a veřejného osvětlení.
  Samozřejmě myslíme i na seniory, péči o ně a nutnost rozšíření kapacity domova. Nadále budeme podporovat školství a kulturu i podnikání, chceme řešit nedostatek restauračních zařízení. Budeme naslouchat požadavkům sportovců. Zajistíme bezpečí občanů a jejich majetku.

  ODS – pravé řešení pro Vás!

  Kandidáti ODS Lanškroun  Pozemky a bytová výstavba

  Zajistíme pozemky pro výstavbu rodinných domů včetně jejich zasíťování. Není naším záměrem, aby se cena pozemků v dražbě zvyšovala, vrátíme se k osvědčenému systému přidělování formou losování. Při prodeji zvýhodníme občany města.
  Rozumným způsobem podpoříme také výstavbu bytových domů.

  Místní komunikace a chodníky

  Chceme důrazněji pokračovat v opravách místních komunikací. Budeme napomáhat tomu, aby naše město bylo bezbariérové. Realizované úpravy musí být především logické a funkční.

  Restaurace

  Zásadním způsobem chceme podpořit fungování restauračních zařízeních v objektech vlastněných městem, především restauraci na koupališti. Prověříme možnost zřízení restaurace v kulturním domě.

  Domov pro seniory

  Kapacita domova již není dostatečná. Budeme hledat cesty ke zvýšení kapacity. Rozšíříme sociální služby domácí péče.

  Dopravní bezpečnost

  Chceme v maximální možné míře přispět k realizaci kruhového objezdu na křižovatce ulic Lidická a Komenského.
  Podporujeme záměr urychleně vybudovat obchvat města, s Pardubickým krajem budeme jednat o nutných propojkách.

  Technické služby

  Zajistíme, aby celé město bylo vždy uklizené a upravené ve všech ročních obdobích a včas.
  Chceme prosadit rozumnou odpadovou politiku bez neúměrného obtěžování občanů a neodůvodněného navyšování plateb za odpady. Nebudeme odkládat definitivní rozhodnutí o osudu městské skládky odpadů.

  Sport a volný čas

  Pro sportovce i žáky škol vybudujeme chybějící zázemí u atletického stadionu. Zvážíme možnosti dalšího rozšíření šaten pro hokejisty.
  Zrealizujeme přírodní biotopové koupaliště v lokalitě Dlouhého rybníka, jehož projekt jsme představili již před čtyřmi lety.
  Budeme ve větší míře pečovat o stávající sportoviště a místa pro volnočasové aktivity.
  Při přípravě nových sportovišť vezmeme v úvahu mimo jiné dostupnost pro školy.

  Kultura

  Budeme pokračovat v nastavené koncepci podpory kultury s výjimkou adventních trhů, které hodláme vrátit do podoby, jež se osvědčila v minulosti a která byla přiměřená městu naší velikosti.
  Budeme se vážně zabývat kulturním domem a řešit četná úskalí jeho provozu.
  Zachováme tradiční sál zámku pro akce komorního charakteru.

  Školství

  Ve větší míře budeme podporovat spolupráci mezi místními firmami a školami. Chceme tak zajistit dostatek kvalifikovaných odborníků pro náš region.

  Cestovní ruch

  Chceme zvýšit zájem turistů i investorů o náš region. Zlepšíme propagaci města a jeho okolí, která není v tuto chvíli dostatečná.
  Budeme v maximálně možné míře podporovat cyklodopravu ve městě a jeho okolí.

  Životní prostředí / udržitelný rozvoj

  Budeme hledat cesty k úspoře energií v městských budovách.
  Zmodernizujeme dosluhující veřejné osvětlení na kvalitní a úspornější.
  Chceme město, kde bude více zeleně, více vodních prvků, více zastíněných míst. Budeme klást větší důraz na kvalitu zeleně, která je vysazována, i na její následnou údržbu.
  V rámci Lanškrounska budeme podporovat realizaci protipovodňových opatření, abychom ochránili majetek občanů před povodněmi a zemědělskou půdu před erozí.

  Městské lesy

  Hospodaření v městských lesích bylo v posledních letech ztrátové. Zajistíme, aby bylo opět rentabilní a aby se v nich hospodařilo přírodě blízkým způsobem s důrazem na zachování rekreačního rázu okolí rybníků. Nedopustíme další plundrování městských lesů, které považujeme za rodinné stříbro.

  Informovanost

  Zajistíme, aby městské noviny měly aktuální a především vyvážený obsah.
  Chceme aplikovat metody těsnější spolupráce samosprávy a občanů města. Ve věcech dotýkajících se zásadním způsobem života běžných občanů chceme pořádat veřejná slyšení nebo ankety.

  Strategické dokumenty města

  Považujeme za nutné aktualizovat důležité strategické dokumenty města jako je např. Strategický plán rozvoje města. Stávající dokumenty obsahují nepřesnosti a byly schvalovány pouze formálně bez revidování obsahu.

  Takto by mne možná rádi viděli někteří mí političtí oponenti, kteří si pletou politickou soutěž s nesmiřitelnou záští a nepřátelstvím, kdy namísto diskuze o věcných argumentech používají pomluvy, lži a nesmyslná udání. Jako člověk narozený ve znamení Vah mám prý smysl pro spravedlnost, zatímco konflikty jsou mi navýsost nepříjemné. Nerozhoduji se lehce, ale co řeknu, to platí. Neumím dělat podrazy.
  V Lanškrouně žiji od roku 1984, líbí se mi zde a mám zájem, aby naše město i jeho okolí byly stále krásnější. Zastupitelem města jsem se stal poprvé v roce 1994. Práce v samosprávě a podílení se na rozvoji města mě vždycky bavily, ale v žádném případě se nebráním tomu, aby starost o město převzali kolegové a kolegyně mladší, více svěží a energičtější. Vystudoval jsem lesní inženýrství a tomuto oboru se věnoval s přestávkou osmi let, kdy jsem byl starostou našeho města, až do roku 2014. V poslední „pětiletce“ před dovršením důchodového věku jsem pracoval jako tajemník Městského úřadu v Králíkách. V současné době příležitostně pracuji pro městské lesy – bohužel nikoli ty lanškrounské.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Pracuji ve firmě, která vyrábí přírodní přípravky pro pěstování rostlin. V Lanškrouně jsem se narodil a žiji zde celý život.
  Město Lanškroun musí poskytovat příjemné bydlení pro občany a zároveň nabízet různé pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie. Budu prosazovat opatření, která více ozelení naše město a propojí jej s okolní krajinou. Příroda se obejde bez člověka, ale člověk nemůže žít bez přírody.

 • 0 Comments
 • Filed under: Volby 2022
 • Modrý večer

  Sobotní Modrý večer byl spíše mokrým večerem.
  Děkujeme všem, kteří za námi přišli a snad si i přes nepřízeň počasí akci užili. Budeme se na Vás těšit ve čtvrtek 22. 9. od 14 hodin na lanškrounském náměstí, kde Vám nabídneme něco na zahřátí.